مشاوره شغلی و کارآفرینی

واحد مشاوره شغلی و کارآفرینی : 

آگاه سازی دانشجویان نسبت به مسایل شغلی و تطبیق سیر تحصیلی- شغلی ایشان بر عهده این واحد می باشد. آموزش مهارت­های ایجاد شغل، کارآفرینی و نگارش طرح کسب و کار از دیگر وظایف این واحد است.