ارتباط با خانواده

واحد ارتبـاط با خـانواده:

واحد ارتباط با خانواده، پل ارتباطی دانشگاه با خانواده دانشجویان می­ باشد. این واحد بر آن است تا با بهره‌گیری از توان خانواده ­ها موجب پیشگیری از آسیب­ های اجتماعی، روانی و ... دانشجویان و گذر سالم آنان در دوران دانشجویی گردد.