افتخارات مرکز مشاوره و بهداشت

 مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد  در سی امین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی،  برای دومین سال پیاپی، از طرف دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به عنوان مرکز مشاوره برتر دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ انتخاب شد.
این مرکز، بخاطر تلاش در ارتقای سلامت و ارائه خدمات روانشناختی به دانشجویان حایز این جایگاه گردید و با اهدا لوح مورد تقدیر قرار گرفت.

 مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در سال 96 هم با ارتقاء دو پله موفق به کسب عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری گردیده بود.

پیش از این مرکز مشاوره این دانشگاه در پنج سال متوالی عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری را کسب نموده بود.