مدیران مرکز تا کنون

معرفی رؤسای مرکز مشاوره تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

سال

                                                                                  

1

علی اکبر سلیمانیان

دکتری

مشاوره

1387 تا 1388

2

عباس فیروزآبادی

دکتری

روانشناسی بالینی

1388 تا 1391

3

حمید درودی

دکتری

مشاوره

1391 تا 1395

4

حسین احمد برآبادی

دکتری

مشاوره

1395 تا 1397

5 عباسن نسائیان دکتری روانشناسی 1397تا 1399
6 رقیه اسدی گندمانی دکتری روانشناسی 1399 تا 1400
7 ملاحت امانی دکتری روانشناسی 1400 تا  (ادامه دارد )