مدیران مرکز تا کنون

معرفی رؤسای مرکز مشاوره تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

سال

1

علی اکبر سلیمانیان

دکتری

مشاوره

1387 تا 1388

2

عباس فیروزآبادی

فوق لیسانس

روانشناسی بالینی

1388 تا 1391

3

حمید درودی

فوق لیسانس

مشاوره

1391 تا 1395

4

حسین احمد برآبادی

دکتری

مشاوره

1395 تا 1397

5 عباسن نسائیان دکتری روانشناسی 1397تا 1399
6 رقیه اسدی گندمانی دکتری روانشناسی 1399 ( ادامه دارد )